UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE
Školství v Miletíně má dlouhou tradici. Přesto, jak píše J. N. Lhota ve své knize „Miletín nad Bystřicí“, se nedá počátek vyučování přesně zjistit. Jistě je správná domněnka, že začátky miletínského školství můžeme hledat už v klášteře řádu Německých rytířů, tedy ve 13.století. V dobách husitských se na vzdělání dětí příliš nepamatovalo. Má se za to, že školní budova byla postavena na konci 16. nebo na začátku 17.století století.
Stávala na severní straně vedle věže proti faře, měla jedinou učebnu a byt učitele. Nejprve dřevěná, v roce 1586 ji nahradila stavba kamenná. Do školy v Miletíně chodily i děti z Rohoznioce. Když dtí přibývalo a chodilo do ní až 270 žáků, byly zřízeny třídy dvě. Pro ně však není v původní budově dostatek místa, a proto byla jedna z tříd umístěna na náměstí v domě č.92. V roce 1846 při požáru Miletína shořela škola i dům č.92 a již nebyla na tomto místě obnovena.
Vyučovalo se v najatých místnostech v různých domech v Miletíně. Až roku 1869 obec koupila v dražbě dům č. 100 a dala jej upravit pro školu. Místnost pro jednu třídu postoupila i majitelka zdejšího zámku. V roce 1872 je zřízena třída třetí a v roce 1879 čtvrtá s pobočkou, která se v roce 1884 přeměnila na třídu pátou. Počet školních dětí se pohyboval kolem 300, nejvyšší v roce 1883 dosáhl 420 žáků. Ke škole obecné v roce 1902 přičlenili školu pokračovací (50 učňů) a školu rolnickou ( 25 žáků věnujících se doma zemědělství). V roce 1891 je školní budova označena za nevyhovující, stejně jako i umístění třídy v zámku, v roce 1895 po delším šetření uloženo do 3 let postavit školu novou. V roce 1904 byla podána žádost o zřízení školy měšťanské, kterou však okresní inspektor zamítl.
Současná budova byla shledána jako nevyhovující, pro přestavbu nevhodná. „Dosavadní nelze přestavět na zdravotně vyhovující budovu“. Proto jsou zahájena jednání s obcí Rohoznice a panstvím Miletín, aby na vhodném místě postavili školní budovu novou. Jednání a hledání nejlepšího místa nebyla jednoduchá, trvala celkem 13 let. Budova školy si nakonec vysloužila označení jako „nejhorší v celém okrese“. Po vybrání nejvhodnější stavební parcely a jejím schválení je vypsán „konkurs na návrhy plánů“.Sešlo se jich nad očekávání mnoho. Porota uznala za nejlepší návrh bratří Kavalírů, na druhém místě pak arch. Jánského. Zasedala 22. srpna 1905. Od té doby do konce roku bylo více porad, ale věc pokročila až v roce 1909.“ ( kronika školy, školní rok 1905, 1909).

14.července 1908 stanovila místní školní rada tyto podmínky pro novostavbu školy:

 1. Budova jednopatrová.
 2. Musí vyhovovat platným zákonným přepisům.
 3. Zařízení moderní – pokud se podmínka 1. a 2. nevylučuje.
 4. Vytápěti se bude kamny.
 5. Má obsahovati 8 tříd pro 70 žáků, kreslírnu, tělocvičnu se šatnou, kabinet, sborovnu, byt pro školníka o kuchyni a 1 pokoji, sklep pro uhlí a dříví ( kronika školy, školní rok 1908 ).

A opět došlo k vypsání konkursu na nabídky stavby. Nakonec byl vybrán návrh p. Jánského a započalo se s výstavbou. 26. srpna se konala slavnostní kolaudace budovy a 8.září 1910 pak byla budova slavnostně otevřena s tímto programem:

 1. Zahájení slavnosti a uvítání hostů

 2. Slavnostní sbor – Zpěvácký spolek Dvořák.

 3. Slavnostní řeč – okr.školní inspektor Alois Nermut.

 4. Odevzdání školy správci školy.

 5. Deklamace školního dítěte.

 6. Svěcení a prohlídka budovy.

Škola nesla název „Jubilejní škola císaře a krále Františka Josefa I.

V roce 1911 byl schválen plán řídícího učitele Aloise Kočárníka na zbudování školní zahrady, dále pak plán na vytvoření parku zahradního architekta Aloise Vaňka z Chrudimi a ve vestibulu školy byla umístěna pamětní deska.

Po první světové válce byla v budově umístěna škola obecná, měšťanská a lidová škola hospodářská.

Miletínská škola neměla ustálený název, a tak jich vystřídala několik. Od 6.4.1937 se užíval název „Škola spisovatele Karla Jaromíra Erbena“, ale důsledně. Od 1. ledna 2006 je oficiální název „Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín.

Zdroj: Školní kroniky, Okresní archív Jičín.

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE