UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

Školní řád

 

Projednán na pedagogické radě dne 4.9.2017 se schválenou platností od 4.9.2017

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě tento školní řád:

ŠKOLNÍ ŘÁD

1. Práva žáků

V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb. mají žáci následující práva :

na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

2. Povinnosti žáků

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti :

Řádně docházet do školy a vzdělávat se, dodržovat školní řád a předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

           

Dle § 31 ŠZ odst. 3) se zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

            Dopustí-li se žák jednání podle odstavce 3, oznámí ředitelka školy nebo školského zařízení tuto skutečnost do následujícího dne poté, co se o tom dozvěděla

 • orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a
 • státnímu zastupitelství

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

 • Práva :

Volit a být voleni do školské rady.

Být informováni o chování a prospěchu svého dítěte na třídních schůzkách a konzultačních hodinách nebo v  kterékoliv době mimo vyučování. Není dovoleno narušovat   v této souvislosti vyučovací hodinu.

 

 • Povinnosti :

Zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem.

Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

4. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 • Práva :

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 4. volit a být voleni do školské rady,
 5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 • Povinnosti :

            Pedagogický pracovník je povinen

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 2. chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 6. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

5. Chování žáka

5.1   Žák se chová v souladu se zákonem. Dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní – dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti.

5.2   Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem „Dobrý den“.

5.3 Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitelka školy všech možností daných jí příslušnými zákony.

5.4   Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.

6. Docházka do školy

6.1   Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.

6.2   Školní budova se otevírá pro všechny žáky v 7,20 hodin, v jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu. V šatnách odkládají svrchní oděv a obuv. Nenechávají zde v průběhu vyučování žádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony,…). Žáci vstupují do prostor čisté chodby přezutí – k přezutí nesmí sloužit z důvodů hygienických a provozních sportovní obuv.

6.3   Kontrolu pořádku v šatně provádí školník a uklizečky, kteří šatnu uzamknou v 7,35 hodin. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.

6.4   Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce zprávu pokud možno předem, nejpozději však do 3 dnů.

6.5 Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas TU. Ten ho uvolňuje zákonnému zástupci osobně nebo na základě jeho písemné žádosti, která zůstává uložena ve škole. O uvolnění žáka informuje ostatní vyučující. V případě nepřítomnosti TU uvolňuje žáka statutární zástupkyně ředitelky. Na 1 den může uvolnit žáka TU. Žádá-li zákonný zástupce o uvolnění na 2 a více dnů, vyžádá si souhlas ředitelky školy. Žádost o uvolnění předloží zákonný zástupce písemnou formou prostřednictvím TU.

Nepřítomnost musí být omluvena zákonným zástupcem v žákovské knížce a omluvenka předložena třídnímu učiteli ihned při návratu do školy. V opačném případě je absence považována za neomluvenou. V případě pochybností a častých krátkodobých absencí bude vyžadováno lékařské potvrzení nepřítomnosti žáka.

Žákovi nebude uznána omluvenka, je-li důvod absence v ní uvedený v přímém rozporu se zjištěnou skutečností.

6.6 Přesáhne-li absence žáka v jednom pololetí 15% hodin nebo činí více než 90 zameškaných hodin v daném předmětu, posoudí vyučující důvody nepřítomnosti a žák nemusí být hodnocen v řádném termínu.

6.7 V případě zranění či nevolnosti žáka, odvede vyučující (učitel konající dozor v době přestávky) postiženého do sborovny školy a zajistí informování rodičů a případné předání žáka či jeho ošetření.

6.8   Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák školu. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení řádu školy.

6.9   Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy.

6.10 V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle ustanovení zákona ČNR o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), popř. využije dalších možností platné legislativy.

6.11 Počátek vyučování je stanoven na 7.40 hodin.

Vyučovací hodiny trvají 45 minut. Po druhé vyučovací hodině je přestávka 20 minut, mezi hodinami 10 minut. Po 5. vyučovací hodině jsou přestávky pouze pětiminutové. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 30 minut.

Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin.

O polední přestávce se žáci na žádost zákonných zástupců zdržují jen v určených prostorách školy. Zde je zajištěn dohled.

7. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

7.1   Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem.

Žák je povinen nosit žákovskou knížku, při jejím poškození nebo ztrátě zaplatí 50,- Kč.

7.2   Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

7.3 Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

7.4 Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách.

8. Ochrana zdraví a zdraví spolužáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

8.1 Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

8.2 Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.

8.3 Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.

8.4 Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech, na Pč, Tv a Ch se přestrojí do vhodného oblečení.

8.5 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned svému vyučujícímu.

8.6 Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit. Úrazy žáků na LVK se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně vedení školy.

8.7 Škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu).

8.8 Žák plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního režimu školy.

9. Vnitřní režim školy

9.1 Žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu, po 1. zvonění zbytečně neopouští třídu , při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou. Žák plní zadané domácí úkoly, nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na začátku hodiny vyučujícímu.

Pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost vedení školy.

9.2 Zasedací pořádek určí vyučující.

9.3 Žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování, dbá pokynů vyučujícího. V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních.

9.4 Po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci a připraví se na další hodinu. Při přesunu do jiné učebny dbají pokynů vyučujícího. O přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z poschodí do poschodí, do sborovny nemají žáci přístup. Žák si je vědom, že porušením zákazu kouření ve všech prostorách školy se vystavuje   přísným kázeňským postihům.

9.5 Učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny – v šatnách a na chodbách se žáci chovají     ukázněně, v šatně po odchodu nenechávají žádné cenné osobní věci.

Za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají třídní učitelé, kteří žáky předávají příslušné vychovatelce.

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením dohlížejícího učitele, tašky a oděv ponechávají po dobu oběda na určeném místě.

V jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo. Dodržují zásady slušného stolování,

po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle, nevynášejí z jídelny nápoje.

Žáci, kteří navštěvují ŠD, přicházejí na oběd pouze v doprovodu svých vychovatelek.

9.6 Žáci dbají na čistotu okolí školy, papíry dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň, k odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nevstupují na zatravněné plochy.

9.7 Mobilní telefony musí být během vyučování vypnuté. Pořizování zvukových a obrazových záznamů během vyučování a přestávek lze jen s výslovným svolením vyučujícího, stejně tak i s jejich zveřejňováním. Jinak je takové počínání během vyučování zakázáno.

10. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

10.1  Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen “klasifikace”), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy.

10.2  Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

10.3 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

10.4 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

 

10.5 Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona) a obsahují zejména:

 1. a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení
 2. b) kritéria pro hodnocení.

 

10.6 Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn (§ 50 odst. 2 školského zákona), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo “uvolněn(a)”.

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu (§ 52 odst. 2 a 3 školského zákona), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo “nehodnocen(a)”.

11. Závěrečná ustanovení

 

            Všechny případy, které neupravuje tento školní řád, se řeší podle školského zákona, případně podle zákonů ČR. Školní řád byl schválen pedagogickou radou dne 4.9.2017, tímto dnem nabývá účinnosti. Ruší se platnost školního řádu ze dne 1.9.2012.

V Miletíně dne 4. 9. 2017

 

Mgr. Jana Velichová

ředitelka ZŠ a MŠ Miletín

 

Školní řád byl projednán školskou radou dne   31.8.2017

 

ing.Markéta Cermanová

předsedkyně školské rady

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE