HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Byla založena ve školním roce 1945 – 46 původně jako dětský útulek s jedním oddělením a nacházela se v orlovně na farním dvoře. V listopadu 1952 byla přemístěna do stávající budovy a v letech 1961– 63 probíhala přístavba druhého oddělení.

Dále pak v letech 1983 – 84 byly do budovy instalovány akumulační kamna a zářivkové osvětlení.

V roce 1990- 92 bylo nutné vyřešit otázky kolem navrácení budovy potomkům bývalých majitelů . Tato budova byla zakoupena a je ve vlastnictví města Miletín.

Od září 1993 má tato škola své jméno. Pojmenovali jsme ji „Korálka“.

 

V letech 1993 – 95 proběhla náročnější celková rekonstrukce zahrady, která umožňuje dětem maximální možnost pohybu a hravých aktivit. Byl zbudován zahradní bazén terasou, soustava dřevěných prolézaček, pískoviště , horní chaloupka s rozhlednou…

Od září 1995 vydáváme pro rodiče našich dětí časopis Korálníček, který je seznamuje s tím co se u nás chystá a je doplněn o několik úkolů pro děti.

 

V roce 1996 byla ředitelka školy Jana Jurenková proškolena a jmenována regionálním pracovníkem pro vytvoření „Zdravých mateřských škol“, což bylo podnětem proto, abychom pod jejím vedením zpracovali první projekt. To se nám podařilo. Byl schválen a získali jsme 1.certifikát udělený garantem projektu jímž je Státní zdravotní ústav Praha.

V červnu 1997 došlo k oficiálnímu přijetí naší školy do sítě ZDRAVÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL s oprávněním užívat specifické logo. Od této doby každé tři roky hodnotíme a zpracováváme nový projekt či Školní vzdělávací program (tzv. KURIKULUM), abychom i nadále mohli využívat logo ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ.

 

Ve školním roce 1997 – 98 byla u nás zřízena logopedická třída do které byly zařazeny děti, které vyžadovaly intenzivní práci k odstranění vad řeči. Tato třída byla zrušena k 1.9.2004, kdy celkově došlo ze strany krajského úřadu k redukci z úsporných důvodů . Jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat po naší mateřskou školu externí spolupráci s paní logopedkou Mgr.Lacinovou z Hořic. Její ochoty, dojíždět k nám, využíváme doposud.

V rozmezí roků 2000 – 2002 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor ( obezdění verandy, vybourání oken a rozšíření tříd, vestavění nového sociálního zařízení, zbudování kuchyně, kanceláře a nátěry fasády). Došlo také k rozsáhlé renovaci zahradního tělovýchovného zařízením pomoci tatínků dětí.

 

K 31.12.2005 došlo ze strany zřizovatele k zrušení právní subjektivity a samostatnosti mateřské školy (MŠ ztratila svoji samostatnost po 60. letech své existence). Od 1.1.2006 nastalo sloučení se Základní školou K.J.Erbena v jeden právní subjekt. Za této skutečnosti chceme vyslovit, že si velmi vážíme maximální vstřícnosti k mateřské škole ze strany ředitelky Mgr. Velichové a také toho, že nám je ponechán velký prostor pro seberealizaci.

V létě 2006 byly vytopeny přízemní prostory z důvodu prasklé přívodní hadičky u výlevky a proto muselo dojít k výměně podlahových krytin v obou třídách a novému obložení stěn ve třídě žluté.

 

Rok 2009 nám přinesl možnost zastřešit prostor přístupové cesty k MŠ vybudováním pergoly. Poděkování patří manželům Draštíkovým, kteří nám pomohli získat sponzorský dar od Lesů ČR a.s. a zřizovateli pod vedením starosty Bc. Miroslava Noska.

Dočasné stavební úpravy ukončila v průběhu letních prázdnin 2012 rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace.

Mateřskou školu od jejího založení po současnost využilo 2 655 dětí a vystřídalo se zde 51 pracovnic.

V současné době naše škola nadále pracuje podle programu „ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Podstata práce podle tohoto programu spočívá v důsledném uplatňování zdravotních hledisek nejen při výchově, ale i tvorbě dovedností, postojů a vzájemných vztahů.

Děti jsou vedeny k uvědomělé péči o své zdraví, důraz je kladen na pohybovou aktivitu směřující k posilování fyzické kondice a prožitkové učení s vyloučením stresu.

Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení s důrazem na pohodu školního prostředí jako předpokladu důvěry, bezpečí. Podmínkou uskutečňování této koncepce je otevřenost školy a spolupráce všech zúčastněných: dětí, rodičů, vedení školy, pedagogického i provozního personálu, zřizovatele a dalších odborných partnerů.

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE