UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

Provozní řád školní jídelny

Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Provoz školní jídelny vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vyhláškou

č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhláškou č. 602/2006 Sb., nařízením EU č. 842/2004

o hygienických předpisů na stravovací služby.

 

 

Organizace provozu

Do školní jídelny mají vstup pouze platící strávníci. Žáci vstupují do jídelny na vyzvání pedagogického dozoru. Při čekání v jídelně a mimo ni zachovávají pravidla slušného chování a při konzumaci jídla slušného stolování. Při přenosu jídla ke stolu se chovají ukázněně, aby neohrozili sebe nebo své spolužáky. Jídlo a nápoje konzumují zásadně v sedě, z jídelny se neodnášejí do jiných prostor školy. Použité nádobí odnášejí žáci sami na určené místo a roztřídí podle stanovených pokynů.

Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování, stolování a bezpečnost žáků. Zajišťuje mimořádný úklid během výdejní doby.

Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá vedoucí kuchařka, mezi zvoněním, po odchodu všech strávníků z jídelny.

Za celkový úklid školní jídelny odpovídají uklizečky školy.

V MŠ organizace provozu výdejny podléhá provoznímu řádu MŠ.

Výdej obědů

Obědy se vydávají v ZŠ od 11,20 – do 13,30 hodin, v MŠ od 11,30 – do 11,45 hodin.

(V případě dodání jídlonosičů  předem do MŠ je výdej do 13,30 hodin. Toto platí  pouze pro první den nemoci dítěte.)

Placení stravného

Stravné se platí bezhotovostní platbou – převodem z účtu nebo složenkou.

Číslo účtu 1163742329/0800, var. symbol – datum narození dítěte. Zaplaceno musí být do 25. v měsíci na následující měsíc. Při nezaplacení není nárok na oběd. Žáci platí potravinovou normu, zaměstnanci platí potravinovou normu sníženou o příspěvek z FKSP.

Odhlášení stravy

Provádí se osobně u vedoucí jídelny – telefonicky nebo pomocí SMS na tel. čísle 732581566 – pomocí internetu na adrese jidelna@zsmiletin.cz den předem do 13,00 hodin, v nutném případě do 7 hodin ráno.

V případě nemoci mohou žáci ZŠ a děti MŠ odebrat oběd do jídlonosiče pouze 1. den nemoci. Rodiče dětí MŠ odebírají oběd v budově MŠ, ve školní jídelně – po dohodě s vedoucí ŠJ.   Zaměstnanci si musí v případě nepřítomnosti nebo nemoci  oběd odhlásit.

Vyúčtování stravného

Žáci i rodiče dětí MŠ dostávají vyúčtování každý měsíc prostřednictvím třídních učitelů, a to vždy do 15. v měsíci. Stravné se vrací, po navrácení žádanek v průběhu června, na účet strávníků v červenci.

Jídelní lístek

Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen v přízemí ZŠ i MŠ, v jídelně a na webových stránkách ZŠ.

Provoz v době prázdnin

V době prázdnin jídelna vaří pouze při přihlášení 5 dětí celodenně stravovaných

Dotazy a připomínky

Případné problémy řešte s vedoucí školní jídelny tel.č.732518566

 

 

Vypracovala dne 1.1.2012                                                                           Zemanová Helena                                                                                                                                                            vedoucí ŠJ

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE